NVGIC voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVGIC ledencontent.

Geen gegevens gevonden

Bestuur NVGIC

 • dr. J.F.M. Lange, jr. (Voorzitter)
 • dr. D. Roos (Secretaris)
 • prof. dr. I.P.J. Alwayn (Bestuurslid)
 • drs. J.A. Apers (Bestuurslid)
 • dr. S.S. Gisbertz (Bestuurslid)
 • dr. C.C.M. Marres (Bestuurslid)
 • dr. G.A. Patijn (Penningmeester)
 • dr. J.H.M.B. Stoot (Bestuurslid)
 • dr. A.K. Talsma (Bestuurslid)
 • dr. M. Vermaas (Bestuurslid)

Dutch Fluorescence Guided Surgery

Geen gegevens gevonden

Ereleden

 • prof. dr. M.A. Cuesta (Erelid)
 • dr. M. Eeftinck Schattenkerk (Erelid)
 • prof. dr. H.G. Gooszen (Erelid)
 • prof. dr. J.J.B. van Lanschot (Erelid)
 • prof. dr. H. Obertop (Erelid)
 • prof. dr. P.B. Soeters (Erelid)
 • prof. dr. H.W. Tilanus (Erelid)
 • dr. W.F. Weidema (Erelid)

NVGIC Dutch Hernia Society

 • dr. S.W. Nienhuijs (Voorzitter)
 • dr. R.K.J. Simmermacher (Secretaris)
 • dr. F. Aarts (Commissielid)
 • drs. J.A. Apers (Commissielid)
 • dr. Th.J. Aufenacker (Penningmeester)
 • prof. dr. G.L. Beets (Commissielid)
 • dr. J.P.J. Burgmans (Commissielid)
 • drs. W.A. ten Cate (Commissielid)
 • drs. J.A. Charbon (Commissielid)
 • dr. G.J. Clevers (Commissielid)
 • dr. E.B. Deerenberg (Commissielid)
 • dr. H.J.A.A. van Geffen (Commissielid)
 • dr. P.M.N.Y.H. Go (Commissielid)
 • prof. dr. H. van Goor (Commissielid)
 • dr. E.J.R. de Graaf (Commissielid)
 • dr. J. Heisterkamp (Commissielid)
 • dr. J. Heisterkamp (Commissielid)
 • dr. B. van den Heuvel (Commissielid)
 • dr. B. van den Heuvel (Commissielid)
 • dr. P.T. den Hoed (Commissielid)
 • drs. R.J. Klicks (Commissielid)
 • prof. dr. J.F. Lange (Commissielid)
 • dr. R.M.H.G. Mollen (Commissielid)
 • dr. M. Poelman (Commissielid)
 • prof. dr. V.A. de Ridder (Commissielid)
 • dr. W. Rinsema (Commissielid)
 • dr. R.M.H. Roumen (Commissielid)
 • drs. N. Schouten (Commissielid)
 • dr. J.M.J. Schreinemakers (Commissielid)
 • drs. L. Timmermans (Commissielid)
 • dr. D.I. Vos (Commissielid)
 • dr. J.A. Wegdam (Commissielid)

NVGIC/NVCO Dutch Liver Surgery Group

 • dr. D.J. Grünhagen (Voorzitter)
 • dr. E.J.Th. Belt (Commissielid)
 • dr. M.H.A. Bemelmans (Commissielid)
 • prof. dr. M.G.H. Besselink (Commissielid)
 • prof. dr. O.R.C. Busch (Commissielid)
 • dr. M.M.E. Coolsen (Commissielid)
 • dr. R.M. van Dam Dr. (Commissielid)
 • dr. P.G. Doornebosch (Commissielid)
 • dr. P. van Duijvendijk (Commissielid)
 • dr. M. den Dulk (Commissielid)
 • dr. M.F. Gerhards (Commissielid)
 • dr. P.D. Gobardhan (Bestuurslid)
 • dr. B. Groot Koerkamp (Commissielid)
 • prof. dr. T.M. van Gulik (Commissielid)
 • dr. J. Hagendoorn (Commissielid)
 • dr. F.J.H. Hoogwater (Bestuurslid)
 • prof. dr. J.N.M. IJzermans (Commissielid)
 • dr. J. de Jonge (Commissielid)
 • prof. dr. J.M. Klaase (Commissielid)
 • dr. W.K.G. Leclercq (Commissielid)
 • dr. M.S.L. Liem (Penningmeester)
 • dr. E.R. Manusama (Commissielid)
 • dr. H.A. Marsman (Commissielid)
 • dr. P.B. Olthof (Commissielid)
 • dr. G.A. Patijn (Commissielid)
 • prof. dr. R.J. Porte (Commissielid)
 • dr. R.M.H. Roumen (Commissielid)
 • prof. dr. H.C. van Santvoort (Commissielid)
 • dr. E. Sieders (Commissielid)
 • dr. J.R.M. van der Sijp (Commissielid)
 • dr. G.D. Slooter (Commissielid)
 • drs. J. Sprakel (Commissielid)
 • dr. R.J. Swijnenburg (Commissielid)
 • dr. A.K. Talsma (Commissielid)
 • prof. dr. C. Verhoef (Commissielid)
 • dr. M. Vermaas (Commissielid)
 • dr. R.F. de Wilde (Commissielid)
 • prof. dr. J.H.W. de Wilt (Commissielid)
 • dr. F.A.N. Zoetmulder (Commissielid)

NVGIC/NVCO Dutch Society of Colorectal Surgery

 • prof. dr. E.C.J. Consten (Voorzitter)
 • dr. M.F. Gerhards (Voorzitter)
 • dr. T.S. Aukema (Commissielid)
 • prof. dr. G.L. Beets (Commissielid)
 • drs. H.J. Belgers (Commissielid)
 • dr. J.G. Bloemen (Commissielid)
 • dr. R.L.G.M. Blom (Commissielid)
 • dr. D. Boerma (Commissielid)
 • dr. B.A. Bonsing (Commissielid)
 • drs. M.J. Boom (Commissielid)
 • drs. H.T. Brandsma (Commissielid)
 • dr. P.M.A. Broens (Commissielid)
 • prof. dr. H.A. Cense (Commissielid)
 • dr. K.W. van Dongen (Commissielid)
 • dr. P.G. Doornebosch (Commissielid)
 • dr. P. van Duijvendijk (Commissielid)
 • dr. E.H. Eddes (Commissielid)
 • dr. I.F. Faneyte (Commissielid)
 • dr. A.A.W. van Geloven (Commissielid)
 • dr. P.M.N.Y.H. Go (Commissielid)
 • drs. T.H. Goei (Commissielid)
 • dr. K.W.A. Göttgens (Commissielid)
 • dr. E.J.R. de Graaf (Penningmeester)
 • drs. L.J. Graat (Commissielid)
 • dr. W.M.U. van Grevenstein-Teeuwen (Commissielid)
 • dr. S.J. van der Hagen (Commissielid)
 • dr. A.G. den Hartog (Commissielid)
 • dr. D. Henneman (Commissielid)
 • drs. D.A. Hess (Commissielid)
 • dr. B. van den Heuvel (Commissielid)
 • dr. D.E. Hilling (Commissielid)
 • drs. M. van Hillo (Commissielid)
 • dr. P.T. den Hoed (Commissielid)
 • dr. W.E. Hueting (Commissielid)
 • dr. G.M. de Jong (Commissielid)
 • dr. J.R. de Jong (Commissielid)
 • dr. F.H.W. Jonker (Commissielid)
 • dr. T.M. Karsten (Commissielid)
 • drs. R.J. Klicks (Commissielid)
 • dr. J.L.M. Konsten (Commissielid)
 • dr. J.F.M. Lange, jr. (Commissielid)
 • dr. B.S. Langenhoff dr (Commissielid)
 • drs. T. Lubbers (Commissielid)
 • dr. M.F. Lutke Holzik (Commissielid)
 • dr. H.A. Marsman (Commissielid)
 • drs. S. van der Meij - de Goederen (Commissielid)
 • dr. J. Melenhorst (Commissielid)
 • dr. G.J.H. van der Mijnsbrugge (Commissielid)
 • drs. C.B.H. Molenaar (Commissielid)
 • dr. J.M.T. Omloo (Commissielid)
 • dr. M. Poelman (Commissielid)
 • dr. A.E.M. van der Pool (Commissielid)
 • dr. A. Pronk (Commissielid)
 • dr. D.J.G.H. Roks (Commissielid)
 • dr. D. Roos (Commissielid)
 • dr. M.A.J. de Roos (Commissielid)
 • dr. O. van Ruler (Commissielid)
 • dr. R.F. Schmitz (Commissielid)
 • dr. W.R. Schouten (Commissielid)
 • dr. J.M.J. Schreinemakers (Commissielid)
 • dr. G.D. Slooter (Commissielid)
 • dr. D.J.A. Sonneveld (Commissielid)
 • dr. M.N. Sosef (Commissielid)
 • prof. dr. L.P.S. Stassen (Commissielid)
 • dr. P. Steenvoorde (Commissielid)
 • dr. H.B.A.C. Stockmann (Commissielid)
 • dr. J.H.M.B. Stoot (Commissielid)
 • drs. Y.K. Sze (Commissielid)
 • dr. A.K. Talsma (Commissielid)
 • prof. dr. P.J. Tanis (Commissielid)
 • dr. E.G.G. Verdaasdonk (Commissielid)
 • dr. M. Vermaas (Commissielid)
 • dr. M. Verseveld (Commissielid)
 • dr. W.J. Vles (Commissielid)
 • drs. R.J. de Vos tot Nederveen Cappel (Commissielid)
 • dr. J.A. Wegdam (Commissielid)
 • dr. E. Westerduin (Commissielid)
 • prof. dr. T. Wiggers (Commissielid)
 • drs. F. Wit (Commissielid)
 • drs. J.P.J.G.M. de Zoete (Commissielid)

NVGIC/NVCO Werkgroep Robotchirurgie

 • prof. dr. J.P. Ruurda (Voorzitter)
 • dr. W.A. Draaisma (Secretaris)
 • dr. C.S. Andeweg (Commissielid)
 • dr. Th.J. Aufenacker (Commissielid)
 • prof. dr. M.G.H. Besselink (Commissielid)
 • drs. F.H. Beverdam (Commissielid)
 • dr. C.F.J.M. Blanken-Peeters (Commissielid)
 • drs. M. Blussé van Oud-Alblas (Commissielid)
 • dr. M.T. de Boer (Commissielid)
 • dr. P. van den Boezem (Commissielid)
 • dr. B.A. Bonsing (Commissielid)
 • prof. dr. I.H.M. Borel Rinkes (Commissielid)
 • dr. R.J.I. Bosker (Commissielid)
 • dr. K. Bosscha (Commissielid)
 • prof. dr. I.A.M.J. Broeders (Commissielid)
 • dr. W.J.A. Brokelman (Commissielid)
 • dr. I.M. Cherepanin (Commissielid)
 • dr. P.P.L.O. Coene (Commissielid)
 • prof. dr. E.C.J. Consten (Commissielid)
 • drs. R.M.P.H. Crolla (Commissielid)
 • dr. F. Daams (Commissielid)
 • dr. A.E. Dassen (Commissielid)
 • dr. J.W.T. Dekker (Commissielid)
 • dr. M.J. van Det (Commissielid)
 • dr. M.S. Dunker (Commissielid)
 • dr. R.R.J.P. van Eekeren (Commissielid)
 • dr. B. van Etten (Commissielid)
 • drs. H.F.J. Fabry (Commissielid)
 • dr. P.B.G.M. Feskens (Commissielid)
 • dr. S. Festen (Commissielid)
 • dr. M.F. Gerhards (Commissielid)
 • dr. W.M.U. van Grevenstein-Teeuwen (Commissielid)
 • dr. B. Groot Koerkamp (Commissielid)
 • prof. dr. J.A. van der Hage (Commissielid)
 • dr. J. Hagendoorn (Commissielid)
 • dr. B.M.E. Hansson (Commissielid)
 • dr. K.J. Hartemink (Commissielid)
 • dr. K. Havenga (Commissielid)
 • prof. dr. R. van Hillegersberg (Commissielid)
 • drs. F.N. Hofman (Commissielid)
 • dr. C.D.P. van 't Hullenaar (Commissielid)
 • prof. dr. J.M. Klaase (Commissielid)
 • drs. R.H.J. de Kleine (Commissielid)
 • drs. F.W.H. Kloppenberg (Commissielid)
 • dr. E.A. Kouwenhoven (Commissielid)
 • dr. H.M. Kroon (Commissielid)
 • drs. H. Lam (Commissielid)
 • dr. W.K.G. Leclercq (Commissielid)
 • dr. D.J. Lips (Commissielid)
 • drs. H.E. Lont (Commissielid)
 • prof. dr. M.D.P. Luyer (Commissielid)
 • dr. A.J.G. Maaskant - Braat (Commissielid)
 • dr. H.T.J. Mantel Dr. (Commissielid)
 • dr. H.A. Marsman (Commissielid)
 • dr. A. Mearadji (Commissielid)
 • dr. J. Melenhorst (Commissielid)
 • dr. J.S.D. Mieog (Commissielid)
 • prof. dr. I.Q. Molenaar (Commissielid)
 • dr. A.F.T. Olieman (Commissielid)
 • dr. M.H.G.M. van der Pas (Commissielid)
 • dr. M. Poelman (Commissielid)
 • drs. F. Polat (Commissielid)
 • dr. M.C. Richir (Commissielid)
 • dr. W.W. te Riele (Commissielid)
 • dr. D. Roos (Commissielid)
 • dr. M.A.J. de Roos (Commissielid)
 • prof. dr. C. Rosman (Commissielid)
 • prof. dr. H.C. van Santvoort (Commissielid)
 • drs. R.A. Schasfoort (Commissielid)
 • dr. G.P. van der Schelling (Commissielid)
 • dr. J.M.J. Schreinemakers (Commissielid)
 • G. Shahin (Commissielid)
 • dr. A.B. Smits (Commissielid)
 • dr. E.J. Spillenaar Bilgen (Commissielid)
 • drs. A.P.M. Stael (Commissielid)
 • dr. P. Steenvoorde (Commissielid)
 • dr. M.W.J. Stommel (Commissielid)
 • dr. D. Susa (Commissielid)
 • dr. A.K. Talsma (Commissielid)
 • dr. T. Terkivatan (Commissielid)
 • dr. T.C.K. Tran (Commissielid)
 • dr. A.L. Vahrmeijer (Commissielid)
 • drs. J.W.P. Vanstiphout (Commissielid)
 • dr. P.M. Verheijen (Commissielid)
 • dr. G.H.E.J. Vijgen (Commissielid)
 • prof. dr. M.R. Vriens (Commissielid)
 • drs. S.T. van Vugt (Commissielid)
 • dr. W.N. Welvaart (Commissielid)
 • prof. dr. B.P.L. Wijnhoven (Commissielid)
 • dr. J.H. Wijsman (Commissielid)
 • dr. B.P.L. Witteman (Commissielid)

NVGIC/NVCO Werkgroep UpperGI

 • prof. dr. M.I. van Berge Henegouwen (Voorzitter)
 • dr. S.M. Lagarde (Secretaris)
 • dr. Th.J. Aufenacker (Commissielid)
 • drs. H.J. Belgers (Commissielid)
 • dr. E.J.Th. Belt (Commissielid)
 • dr. J.W. van den Berg (Commissielid)
 • dr. K. Bosscha (Commissielid)
 • dr. J.W.T. Dekker (Commissielid)
 • dr. P. van Duijvendijk (Commissielid)
 • dr. M. Emous (Commissielid)
 • dr. W.J. Eshuis (Commissielid)
 • dr. S. van Esser (Commissielid)
 • dr. S.S. Gisbertz (Commissielid)
 • dr. K.J. Hartemink (Commissielid)
 • dr. H.H. Hartgrink (Commissielid)
 • prof. dr. E.J. Hazebroek (Commissielid)
 • dr. J. Heisterkamp (Commissielid)
 • prof. dr. R. van Hillegersberg (Commissielid)
 • dr. S.E. Kranendonk (Commissielid)
 • dr. H.M. Kroon (Commissielid)
 • prof. dr. M.D.P. Luyer (Commissielid)
 • dr. J. Melenhorst (Commissielid)
 • dr. V.B. Nieuwenhuijs (Penningmeester)
 • dr. G.A.P. Nieuwenhuijzen (Bestuurslid)
 • dr. B.J. Noordman (Commissielid)
 • prof. dr. D.L. van der Peet (Commissielid)
 • prof. dr. J.P.E.N. Pierie (Commissielid)
 • prof. dr. C. Rosman (Bestuurslid)
 • prof. dr. J.P. Ruurda (Commissielid)
 • dr. J.W. van Sandick (Commissielid)
 • dr. B.E. Schaafsma (Commissielid)
 • dr. M.N. Sosef (Commissielid)
 • drs. W.O. de Steur (Commissielid)
 • dr. J. Stiekema (Commissielid)
 • dr. J.H.M.B. Stoot (Commissielid)
 • dr. A.A.F.A. Veenhof (Commissielid)
 • dr. G.H.E.J. Vijgen (Commissielid)
 • dr. J.M. Vogten (Commissielid)
 • dr. T.J. Weijs (Commissielid)
 • drs. N. van der Wielen (Commissielid)
 • dr. M.J. Wiezer (Commissielid)
 • prof. dr. B.P.L. Wijnhoven (Commissielid)
 • dr. B.P.L. Witteman (Commissielid)
 • dr. E.S. van der Zaag (Commissielid)
Geen gegevens gevonden

Gerelateerd nieuws

Themajaar 2024

De NVGIC wil de verbinding met de leden versterken, maar ook de verbinding tussen de leden onderling. Dit doet de NVGIC onder andere door het organiseren van congressen, bijeenkomsten en het themajaar. Bereid je voor op een reis vol verrassingen, waarbij je

Cursusdata verplicht onderwijs 2024

Laparoscopiecursus colonchirurgie, Amsterdam: 4 april en 7 november Laparoscopiecursus Colorectale Anatomie, Rotterdam: 4 maart en 11 november Laparoscopiecursus Rectumchirurgie, Nijmegen: 18 juni en 10