NVGIC voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVGIC ledencontent.

Faqs

Accreditatie aanvragen

Aanvragen tot accreditatie kunnen ingediend worden via het GAIA-systeem.

Nieuwe aanbieders
Wanneer u nog niet eerder een aanvraag in GAIA heeft ingediend, is het noodzakelijk om inloggegevens op te vragen en eenmalig autorisatie aan te vragen. Nadat u geautoriseerd bent, kunt u uw accreditatieaanvraag indienen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de KNMG

Aanvraagtermijn
Een aanvraag tot accreditatie van een nationale scholingsactiviteit dient tenminste twee maanden voorafgaand aan de geplande datum van die activiteit te geschieden, bij voorkeur door de organiserende instantie. De leden van de Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing beoordelen maandelijks de ingediende aanvragen. Besluitvorming omtrent accreditatie vindt in principe altijd binnen twee maanden plaats. Voor repeterende scholingsactiviteiten dient eenmaal per jaar een accreditatieaanvraag te worden ingediend.

Medisch-inhoudelijk
Bij de NVvH kunt u alleen accreditatieaanvragen voor nascholing met een medische inhoud indienen.

Algemene nascholing / ABAN
Aanvragen die betrekking hebben op algemene nascholing voor chirurgen (bijv. gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, zorgstelsel etc.) worden niet door de NVvH zelf beoordeeld, maar deze zijn uitbesteed aan het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Het ABAN is ook op GAIA aangesloten. Indien u accreditatie aanvraagt bij ABAN ontvangt u slechts één factuur, terwijl de accreditatie geldt voor alle beroepsverenigingen die van het ABAN gebruik maken. Voor meer informatie over aanvragen via ABAN klik hier

Facturering
Voor aanbieders van nascholing die in Nederland wordt gegeven, wordt voor het accrediteren van hun nascholing door de commissie ABNS kosten berekend.
Voor Nederlandse scholingsactiviteiten waarbij inschrijfgeld wordt gevraagd zal € 204,00 incl. BTW in rekening worden gebracht.
Voor Nederlandse scholingsactiviteiten waarbij geen inschrijfgeld wordt gevraagd zal € 121,00 incl. BTW in rekening worden gebracht.

Uitsluitsel over de aanvraag tot accreditatie wordt pas gegeven als het bedrag is ontvangen.
De factuur wordt digitaal in pdf-formaat toegevoegd aan uw accreditatieaanvraag (u ontvangt hiervoor een melding per e-mail). Bij de betaling is het cruciaal dat u het pid-nummer vermeldt. Zonder deze vermelding wordt de betaling niet herkend in het systeem en ontvangt de NVvH geen bevestiging van de betaling (dus wordt de afhandeling van uw aanvraag niet gestart!). De betalingen verlopen via een tussenpersoon genaamd CM.com.

Bij- en nascholing in het buitenland
Nascholing die wordt georganiseerd door een Nederlandse aanbieder maar in het buitenland plaatsvindt, kan via GAIA op dezelfde manier door de aanbieder van de nascholing worden aangeboden als voor nascholing in Nederland. Hiervoor zijn dezelfde kosten van toepassing. De aanbieder van de nascholing dient zorg te dragen voor het invoeren van de presentie van de Nederlandse deelnemers in GAIA.

Aanvragen tot accreditatie van in het buitenland gevolgde nascholing die niet door de Nederlandse aanbieder is georganiseerd en/of niet staat vermeld in GAIA, kunnen via GAIA worden aangeboden aan het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde klik hier Voor leden van de NVVH is dit kosteloos. Niet-leden betalen hiervoor een bedrag van € 50,00 per aanvraag.

Inkoopnummer
Bij sommige bedrijven is het van belang dat het inkoopnummer wordt vermeld op de factuur. Wanneer u het betreffende veld in GAIA invult bij uw aanvraag, wordt dit automatisch geregeld.

Presentie invoeren
Indien u een aanvraag voor accreditatie indient via GAIA, bent u als aanbieder verplicht om de aanwezigheid van de deelnemers in GAIA vast te leggen uiterlijk twee maanden na afloop van de nascholing. Het is mogelijk om de deelnemers één voor één op naam in te voeren, maar efficiënter is het om alle deelnemers tegelijk via hun BIG-nummer in te voeren. Wij adviseren u dan ook om het veld BIG-nummer verplicht te maken op uw inschrijfformulier. Evt. kunt u ook BIG-nummers achterhalen via het BIG register, maar dan dient u te beschikken over geboortedatum, volledige voorletters etc. van een deelnemer.

Gedragscode Geneesmiddelenreclame
Aanbieders van na- en bijscholing maar ook beroepsbeoefenaren zijn verplicht zich te houden aan de regels zoals verwoord in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Aanbieders vinden daar de bepalingen rond marketingactiviteiten, beroepsbeoefenaren de bepalingen rond geschenken en gastvrijheid. Zie voor meer informatie CGR. De NVvH is bij het accrediteren uitsluitend verantwoordelijk voor het beoordelen van de inhoudelijke objectiviteit en niet voor controle van naleving van de gedragscode.

E-learning
De NVvH neemt ook aanvragen voor accreditatie van e-learning in behandeling. De volgende richtlijnen gelden:

 • Eén klokuur is één accreditatiepunt;
 • een programma moet bestaan uit modules van minimaal 45 minuten en maximaal 75 minuten (optimalisatie leereffect);
 • een programma bestaat uit minimaal één en maximaal vier modules (voor een langere activiteit moet een nieuwe accreditatieaanvraag worden ingediend) (behapbaarheid van omvang voor deelnemer en accreditatiecommissie);
 • de accreditatiecommissie moet een programma op elk moment kosteloos kunnen visiteren (voor deelname aan het programma gelden voor leden van de accreditatiecommissie dezelfde financiële voorwaarden als voor niet-leden);
 • een accreditatie is twee jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van toekenning van de accreditatie (beoordeling is intensiever en kent daardoor hogere ‘kosten’ dan de beoordeling van andere scholingsactiviteiten);
 • de aanbieder van de e-learning is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA.

In de congresagenda staan de lopende en komende e-learning nascholingen vermeld.

Data verplicht onderwijs 2023

Cursusdata 2023:

 • Laparoscopiecursus colorectale anatomie (jaar 5) – 20 maart en 6 november 2023
 • Laparoscopiecursus colonchirurgie (jaar 5) – 6 april, 25 september en 31 oktober 2023
 • Laparoscopiecursus rectumchirurgie (jaar 6) – 4 juli en 28 november 2023
 • Cursorisch onderwijs - 21 maart 2023
 • CASH 3 GE/ONCO: 26 en 27 juni 2023
Inlichtingen

Commissie Gastrostart
Mevr. M.J. van Gijtenbeek
Postbus 657
2003 RR Haarlem
telefoon (023) 551 3016, fax (023) 551 3087
E-mail: gastrostart@nvge.nl

De aanvraag dient per e-mail te worden ingezonden en daarnaast een getekende kopie per post aan het hierboven vermelde secretariaatsadres.

Projecten kunnen worden ingediend voor 1 januari en 1 juli.

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

De NVGIC-congressen, cursorisch onderwijs, en CASH 3.0 cursussen worden georganiseerd in samenwerking met een congresbureau. Hiervoor gelden de volgende inschrijvings- en annuleringskosten.

Uw inschrijving is pas definitief als deze door het Congressecretariaat is ontvangen en gecontroleerd. Bij ontvangst van uw inschrijving geldt een annuleringstermijn van 7 dagen. Indien u binnen deze termijn uw inschrijving annuleert wordt het gehele bedrag gerestitueerd. Na deze termijn van 7 dagen wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Restitutie van inschrijvingsgelden vind binnen een termijn van 4 weken plaats.

Stichting bij- en nascholing NVGIC
De stichting bij- en nascholing NVGIC verzorgt de financiële aspecten van de bij- en nascholings activiteiten van de NVGIC.

Algemene voorwaarden
De NVGIC congressen en bij- en nascholings activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met een congresbureau. 

Copyright
Door de NVGIC georganiseerde congressen en bij- en nascholings activiteiten vallen onder het copyright zoals gedeponeerd in de Nederlandse wet.

Leestafel 2022

Promovendi Okker Bijlstra en Meaghan Polackvoor hebben een tijd lang recent gepubliceerde, verrassende en opvallende artikelen over verschillende gastro-intestinale chirurgische onderwerpen uitgezocht, deze vindt u in ons archief.

NVGIC Bestuur 2018/2019

Dr. T.M. Karsten - Voorzitter

Dr. P. van Duijvendijk - Secretaris

Dr. G.A. Patijn - Penningmeester

Dr. J.P. Ruurda - Lid

Dr. E.J. Hazebroek - Lid

Dr. J.F.M. Lange - Lid

Dr. J. Melenhorst - Lid

Dr. M. Ditzel - AIOS lid

NVGIC Bestuur 2022/2023

Dr. P. van Duijvendijk - Voorzitter

Dr. D. Roos - Secretaris

Dr. G.A. Patijn - Penningmeester

Prof. dr. I.P.J. Alwayn - Lid

Dr. S.S. Gisbertz - Lid

Dr. K.P. Talsma - Lid

Dr. J.F.M. Lange - Lid

Dr. J. Apers - Lid

Dr. C.C.M. Marres - AIOS lid

Verplicht onderwijs GE differentiatie- jaar 5
 • Cursorisch onderwijs voorafgaand aan DDD voor- en najaarscongres (2x 1 dagdeel)
 • Chirurgendagen voorjaar (2 dagen)
 • Najaarsvergadering (1 dag)
 • CASH 3 namens NVCO en NVGIC (2 dagen)
  - oneven jaar upper GI en HPB
  - even jaar lower GI
 • Laparoscopie cursus colonchirurgie (2 dagen: 1 in ErasmusMC en 1 in de VUMC)

Hiernaast dient elke differentiant in 2 jaar 20 dagdelen in te vullen bij verschillende specialisaties zoals beschreven in het starterspakket

Starterspakket GE differentiant_ okt 2018

NVGIC Bestuur 2017/2018

Dr. T.M. Karsten - Voorzitter

Dr. P. van Duijvendijk - Secretaris

Dr. G.A. Patijn - Secretaris

Dr. J.P. Ruurda - Lid

Dr. E.J. Hazebroek - Lid

Dr. J.F.M. Lange - Lid

Dr. J. Melenhorst - Lid

Dr. M. Ditzel - AIOS lid

Verplicht onderwijs GE differentiatie- jaar 6
 • Cursorisch onderwijs voorafgaand aan DDD voor- en najaarscongres (2x 1 dagdeel)
 • Chirurgendagen voorjaar (2 dagen)
 • Najaarsvergadering (1 dag)
 • CASH 3 namens NVCO en NVGIC (2 dagen)
  - oneven jaar upper GI en HP
  - even jaar lower GI
 • Finalistentraject (1 dag)
 • Laparoscopie cursus rectumchirurgie (1 dag in UMCN Radboud)

Hiernaast dient elke differentiant in 2 jaar 20 dagdelen in te vullen bij verschillende specialisaties zoals beschreven in het starterspakket

Data verplicht onderwijs 2024

U dient eerst de ErasmusMC-cursus te volgen, dan de VUMC-cursus (beide in het 5e jaar), en vervolgens de RadboudMC-cursus in het 6e jaar.

Cursusdata 2024:

 • Laparoscopiecursus colonchirurgie, Amsterdam:
  4 april en 
  7 november

 • Laparoscopiecursus Colorectale Anatomie, Rotterdam:
  4 maart en 11 november

 • Laparoscopiecursus Rectumchirurgie, Nijmegen:
  4 juni en 10 december 

 • HPB differentiantencursus, Maastricht:
  4 juli 

 • CASH 3 GE-ONCO:
  17 en 18 juni

 • Cursorisch onderwijs:
  19 maart

Differentianten worden ruim van tevoren voor de verplichte laparoscopie cursussen ingedeeld door de NVGIC. Als u bent ingedeeld, krijgt u hiervan per email bericht met een betaallink om de cursuskosten a €700,00 te voldoen. Pas na betaling is uw inschrijving definitief.

Eerdere winnaars Reisbeurzen
 • Brechtje Grotenhuis en Marjolein Leeuwenburgh,
  Oncologisch Colorectaal Chirurgen in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
  Reisdoel: HongKong – colorectaal, m.n. TAMIS en taTME
 • Frans van Workum
  Fellow Imperial College per jan 2020 –  Upper GI
  Reisdoel: 4 kliniekbezoeken bij Engelse Upper GI-programma’s
 • Jose Volders
  AIOS differentiant GE Rijnstate
  Reisdoel: Stage Robot Colorectal Surgery Course  – IRCAD Strassbourg
NVGIC Bestuur 2016/2017

Dr. T.M. Karsten - Voorzitter

Dr. P. van Duijvendijk - Secretaris

Dr. R.M. van Dam - Penningmeester

Dr. J.P. Ruurda - Lid

Dr. E. Hazebroek - Lid

Dr. J. Heisterkamp - Lid

Dr. J.F.M. Lange - Lid

Dr. H.A. Marsman - AIOS lid

Opleidingsklinieken

Hieronder vindt u per opleidingsregio een overzicht van de opleidingsklinieken met erkenningstermijnen en voor welke differentiaties de erkenning geldt. De overzichten zullen regelmatig worden geupdated.

Visitatiedata in de overzichten worden pas aangepast nadat de RGS definitief uitspraak heeft gedaan over de inhoud van de erkenning en de erkenningstermijn. Totdat de RGS uitspraak heeft gedaan geldt de huidige erkenning, daarom is er voor gekozen om de visitatiedatum én erkenning pas aan te passen na het definitieve besluit van de RGS.

NVGIC Bestuur 2015/2016

Dr. T.M. Karsten - Voorzitter

Dr. P. van Duijvendijk - Secretaris

Dr. R.M. van Dam - Penningmeester

Dr. J.P. Ruurda - Lid

Dr. E. Hazebroek - Lid

Dr. J. Heisterkamp - Lid

Dr. J.F.M. Lange - Lid

Dr. H.A. Marsman - AIOS lid

NVGIC Bestuur 2014/2015

Dr.M.I. Van Berge Henegouwen - Voorzitter

Dr. Th. M. Karsten - Secretaris

Dr. R.M. van Dam - Penningmeester

Dr. J. Heisterkamp - Lid

Dr. J.P. Ruurda - Lid

Dr. E.J. Hazebroek - Lid

Dr. P. van Duijvendijk - Lid

Dr. H.A. Marsman - Assistent lid

NVGIC Bestuur 2013/2014

Dr. M.I. Van Berge Henegouwen - Voorzitter

Dr. Th.M. Karsten - Secretaris

Dr. R.M. van Dam - Penningmeester

Dr. J. Heisterkamp - Lid

Dr. J.P. Ruurda - Lid

Dr. E.J. Hazebroek - Lid

Dr. P. van Duijvendijk - Lid

Dr. H.C. van Santvoort - Assistent lid

NVGIC Bestuur 2012/2013

Prof. dr. R. van Hillegersberg - Voorzitter

Dr. M.I. van Berge Henegouwen - Secretaris

Dr. R.M. van Dam - Penningmeester

Dr. J. Heisterkamp - Lid

Dr. Th.M. Karsten - Lid

Dr. E. van der Harst - Lid

Dr. H.C. van Santvoort - Assistent lid

1 2 » 1/2 (34)