NVGIC voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVGIC ledencontent.

03 oktober 2023

Update IZA - NVCO en NVGIC 10 oktober 2023 (online)

Het zal u niet ontgaan zijn dat er omtrent het IZA-akkoord het nodige speelt: deze zomer is één en ander in een stroomversnelling geraakt en zijn de NVGIC en NVCO geïnviteerd om betreffende de volume-onderhandelingen aan de zogenaamde tumorspecifieke tafels voor de tumorgroepen uit “de eerste tranche” chirurgen af te vaardigen.

Onder andere o.b.v. inhoudelijke expertise en bestuurlijke ervaring, zeker ook rekening houdend met een goede balans tussen periferie en academie, zijn collegae Tom Karsten en Bert Bonsing (pancreas) en Sjoerd Lagarde en Misha Luyer (oesophagus/maag) hiervoor geselecteerd.

Inmiddels hebben zij reeds een eerste tafelronde achter de rug en worden de contouren van het proces steeds duidelijker, zodat het ons nu tijd lijkt u bij te praten en mee te nemen in het proces. Ook zal daarbij ingegaan worden op de lijn van de NVvH en hoe deze zich verhoudt tot de realiteit van de onderhandelingen en tot de visie van onze subverenigingen.

Naast onze bestuursleden en de vertegenwoordigers aan de tumortafels zullen ook onze afgevaardigden in het SONCOS (Arjen Witkamp, Peter van Duijvendijk) deelnemen aan deze online-meeting, waarbij we zullen trachten om uw vragen te beantwoorden en tevens onder de leden het vigerende sentiment te peilen.

Graag inviteren wij u voor een digitale ledenraadpleging op dinsdag 10 oktober a.s. van 20:30 tot 21:30 uur via onderstaande link:

Registratie vergadering - Zoom


Hoogachtend groeten wij vriendelijk,

Johan Lange (voorzitter NVGIC)
Martijn Lutke Holzik (voorzitter NVCO)